děngxiāngkàng

等礼相亢


拼音děng lǐ xiāng kàng
注音ㄉㄥˇ ㄌ一ˇ ㄒ一ㄤ ㄎㄤˋ

繁体等禮相亢
词性成语

词语解释

等礼相亢[ děng lǐ xiāng kàng ]

⒈  犹言分庭抗礼。以平等之礼相待。

引证解释

⒈  犹言分庭抗礼。以平等之礼相待。

汉 刘向 《说苑·君道》:“今王将东面,目指气使以求臣,则廝役之材至矣;南面听朝,不失揖让之礼以求臣,则人臣之材至矣;西面等礼相亢,下之以色,不乘势以求臣,则朋友之材至矣。”

词语首拼